Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


ALTERNATIVE ENERGY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC ECOLOGICAL SAFETY OF THE STATE

Markova T.

Key words: energy of environment;economic environmental problems;alternative energy saving technologies;alternative renewable energy

Page: 97-102

Abstract

The article deals with economic ecological problems of energy supply of Ukraine, prospects and
advantages of using alternative technologies of heat supply on the base of technologies use of environment
energy.


Referencs

1. Kasych , A. O., Lytvynenko, I. O., & Melnychuk, P. S. (2013). Alternatyvna enerhetyka: svitovyi ta vitchyznianyi
dosvid . Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Ekonomika., 23, 43-47.
2. Khalatov , A. A. (2016). Enerhetyka Ukrainy: suchasnyi stan i naiblyzhchi perspektyvy . Visnyk Natsionalnoi
akademii nauk Ukrainy, 6, 53-61.
3. Mahiiovych, %. (2012). Alternatyvna enerhetyka: problemy ta perspektyvy rozvytku. Ahrarna ekonomika,
1-2, 5th ser., 105-116.
4. Hromova , O. M., Hetman, O. L., & Markova, T. D. (2013). Teplonasosna enerhetyka v ekolohizatsii palyvno-enerhetychnoho
kompleksu Ukrainy: perspektyvy rozvytku ta mekhanizmy upravlinnia. Odesa: IPREED NANU.
5. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy . (n.d.). Retrieved from http://ukrstat.gov.ua/
6. Fryzorenko, A. O. (2017). Statystychnyi biuleten «Postachannia ta vykorystannia enerhii za 2016 rik» .
Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy.
7. Prokopenko, %. M. (2017). Statystychnyi biuleten «Vykydy zabrudniuiuchykh rechovyn ta parnykovykh
haziv u atmosferne povitria vid statsionarnykh dzherel zabrudnennia za 2016 rik» . Derzhavna sluzhba statystyky
Ukrainy.
8. Bortniuk, T. (2013). Vidnovliuvana enerhetyka Ukrainy . Ekonomichnyi analiz., 12(1), 51-54.
9. Haidaienko , I. (2014). Alternatyvna enerhetyka v Ukraini: stan ta perspektyvy rozvytku . Naukovi zapysky
z ukrainskoi istorii, 34th ser., 146-151.
10. Los, L. V., & Terletskyi, M. D. (2013). Perspektyvna alternatyvna enerhetyka. Visnyk Zhytomyrskoho natsionalnoho
ahroekolohichnoho universytetu, 1(1), 203-214.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.633

Download PDF