Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА В СИСТЕМІ ЕКОНОМІКО- ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Маркова Т.Д.

Ключеві слова: енергія навколишнього середовища;економіко-екологічні проблеми;альтернативні енергозберігаючі технології;альтернативна відновлювальна енергетика

Сторінки: 97-102

Анотація

У статті розглядається економіко-екологічні проблеми енергозабезпечення України, виклика-
них енергозалежністю держави від імпорту паливно-енергетичних ресурсів, а також збільшенням об - сягу викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище. Розглядається перспективи і переваги ви-
користання альтернативних технологій теплозабезпечення на базі технологій використання енергії
навколишнього середовища.
Проаналізовано стан і динаміка відпуску теплової енергії генеруючими джерелами за останні
роки. Визначено основні перешкоди та фактори розвитку відновлюваної енергетики в Україні.
Проаналізовано статистичні дані по обсягів викидів шкідливих речовин у навколишнє середовище, і їх
збільшення на 8,5% (2016 рік) в порівнянні з попереднім роком свідчить про необхідність впроваджен-
ня дієвих реальних кроків щодо зменшення викидів СО2, що і вимагає заходів, необхідних для дотри-
мання Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про кліматичні зміни.
Моральна застарілість і фізична зношеність теплоенергетичного парку паливно-енергетичного
комплексу України, висока енергозалежність, екологічна ситуація, високі економічні витрати теплоза-
безпечення суспільства свідчать про необхідність дієвих кроків у сфері нормативно-законодавчої бази
розвитку різних видів альтернативної енергетики і стабільних привабливо-інвестиційних умов ведення
бізнесу для інвесторів , що призведе до економіко-екологічної безпеки держави.


Посилання

1. Касич А. О. Альтернативна енергетика: світовий та вітчизняний досвід / А. О. Касич, Я. О. Литви-
ненко, П. С. Мельничук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Економіка. –
2013. – Вип. 23. – С. 43-47.
2. Халатов А.А. Енергетика України: сучасний стан і найближчі перспективи / А. А. Халатов // Вісник
Національної академії наук України. – 2016. – № 6. – С. 53-61.
3. Магійович І. Альтернативна енергетика: проблеми та перспективи розвитку / І. Магійович // Аграр-
на економіка. – 2012. – Т.5, № 1-2. – С. 105- 116.
4. Громова О.М. Теплонасосна енергетика в екологізації паливно-енергетичного комплексу України:
перспективи розвитку та механізми управління: [монографія] / О.М. Громова, О.Л. Гетьман, Т.Д. Маркова. –
Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2013. – 193 с.
5. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ukrstat.gov.ua/
6. Статистичний бюлетень «Постачання та використання енергії за 2016 рік» /А.О. Фризоренко
//Державна служба статистики України. – 2017. – С.23.
7. Статистичний бюлетень «Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря
від стаціонарних джерел забруднення за 2016 рік» / Прокопенко О.М. //Державна служба статистики України. –
2017. – С.34.
8. Бортнюк Т. Відновлювана енергетика України / Т. Бортнюк // Економічний аналіз. – 2013. – Т. 12(1).
– С. 51-54.
9. Гайдаєнко І. Альтернативна енергетика в Україні: стан та перспективи розвитку / І. Гайдаєнко // На-
укові записки з української історії. – 2014. – Вип. 34. – С. 146-151.
10. Лось Л. В. Перспективна альтернативна енергетика / Л. В. Лось, М. Д. Терлецький // Вісник Жито-
мирського національного агроекологічного університету. – 2013. – № 1(1). – С. 203-214.

DOI: 10.15673/fie.v9i3.633

Завантажити PDF