Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Activity of food industry enterprises of Odessa region: state and trends of development

Kuprina N.; Baraniuk Kh.

Key words: food industry; system of indicators; effictiveness of activity of enterprises; unprofitable enterprises; evaluation of the activity efficiency; transformation of enterprises activities.

Page: 11-19

Abstract

The state and efficiency of functioning of food industry in Ukraine on the example of Odessa region as an important industry that provides food security of state and affects the state of economy of Ukraine have been considered. The conclusions were made and the directions of development of food industry enterprises in modern conditions to ensure their effective operation in Odessa region and in Ukraine in general, were substantiated.


Referencs

1. Kuprina, N. M., & Baraniuk, Kh. O. (2015). Efektyvnist diialnosti pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti Odeskoi oblasti: praktychnyi aspekt. Ekonomika kharchovoi promyslovosti,7(4), 28-34; DOI:10.15673/2312-847X.4/2015.56732

2. Goncharuk, A. G. (2008). Metodologicheskie osnovyi otsenki i upravleniya effektivnostyu predpriyatiya. Odessa: Astroprint.

3. Melnyk, Iu. O. (2003). Formuvannia stratehichnoho planu systemy kompleksnoho vymiriuvannia efektyv-nosti funktsionuvannia pidpryiemstva. In Stratehiia rozvytku vitchyznianykh pidpryiemstv: nauk.-prakt.konf., tezy do-pov. (pp. 290-291). Ternopil.

4. Melnyk, Iu. O. (2004). Funktsionalnyi pidkhid ta upravlinnia efektyvnosti diialnosti pid-pryiemstva. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 3(189), 653-660.

5. Pokropyvnyi, S. F. (Ed.). (2001). Ekonomika pidpryiemstva (2-e vyd., pererob. ta dopovn. ed.). K.: KNEU.

6. Kogut , A. E. (1983). Effektivnost promyishlennogo proizvodstva. L.: Nauka.

7. Doicheva, K. S. (2014). Orhanizatsiia upravlinnia efektyvnistiu hospodarskoi diialnosti pidpryiemstv khar-chovoi promyslovosti. Odesa.

8. Statystychnyi zbirnyk. Diialnist pidpryiemstv z vyrobnytstva kharchovykh produktiv, napoiv v odeskii oblasti za 2015 rik. (2016). Odesa: Holovne upravlinnia statystyky v Odeskii oblasti.

9. Statystychnyi zbirnyk. Kharchova promyslovist odeskoi oblasti za 2014 rik. (2015). Odesa: Holovne uprav-linnia statystyky v Odeskii oblasti.

10. Kuprina, N. M., & Baraniuk, Kh. O. (2016). Stan ta rehuliuvannia efektyvnosti funktsionuvannia pid-pryiemstv maloho biznesu: aktualnyi aspekt. In V. V. Nemchenko (Ed.), Naukovo-metodychni aspekty oblikovo-analitychnoi systemy pidpryiemstva (pp. 59-71). Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, Fe-niks.

11. Kuprina, N. M. (2014). Restrukturyzatsiia pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti yak mekhanizm pid-vyshchennia rivnia yikh ekonomichnoi bezpeky. In V. V. Nemchenko (Ed.), Problemy finansovo-ekonomichnoi bezpeky sub’iektiv hospodarskoi diialnosti v umovakh intehratsii Ukrainy v svitovu ekonomiku (pp. 25-38). Odesa: Odeska nat-sionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, Feniks.

12. Kuprina, N. M. (2016). Efektyvnist diialnosti pidpryiemstv ta yikh ob’iednan: analiz, monitorinh, zabezpe-chennia. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, 8(1), 19-26; DOI: 10.21691/fie.v8i1.51

13. Goncharuk, A. G. (2008). O prirode ekonomicheskoy effektivnosti predpriyatiy pischevoy promyishlennos-ti. Ekonomika promyslovosti, (1), 83-90.

14. Doicheva, K. S. (2013). Osoblyvosti otsiniuvannia efektyvnosti diialnosti promyslovoho pidpryiemstva v suchasnykh umovakh. In V. V. Nemchenko (Ed.), Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv khar-chovoi promyslovosti Ukrainy: analiz i syntez metodiv (pp. 89-101). Odesa: Odeska natsionalna akademiia kharchovykh tekhnolohii, Feniks.

15. Kuprina, N. M. (2007). Otsenka vlyianyia faktorov na yzmenenye renabelnosty oborotnoho kapyta-la. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky, 2(228), 368-373.

16. Stupnytska, T. M. (2007). Pidvyshchennia efektyvnosti vykorystannia osnovnoho kapitalu pidpryiemstv kharchovoi promyslovosti. Odesa.

17. Osipov, P. V. (2004). Integralnyiy proizvodstvennyiy potentsial pischevoy promyishlennosti. Odessa: Insti-tut problem ryinka i ekonomiko-ekologicheskih issledovaniy NAN Ukrainyi.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.738

Download PDF