Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Діяльність підприємств харчової промисловості Одеської області: стан та тенденції розвитку

Купріна Н.М.; Баранюк Х.О.

Ключеві слова: харчова промисловість; система показників; ефективність діяльності підприємств; збиткові підприємства; оцінювання ефективності діяльності; трансформація діяльності підприємств.

Сторінки: 11-19

Анотація

У даній статті розглядається стан і ефективність функціонування харчової промисловості України на прикладі Одеської області, як стратегічної і однією з перспективних галузей, що виявляє істотний вплив на стан економіки України. Проведений аналіз показав, що часткові показники, що характеризують діяльність підприємств харчової промисловості Одеської області, показують їх незадовільний і не стабільний стан. Наявність великої кількості збиткових підприємств, в тому числі і підприємств малого бізнесу, наявність негативної рентабельності від операційної діяльності є негативною тенденцією в діяльності підприємств харчової промисловості Одеської області. Негативний фінансовий результат діяльності підприємств до оподаткування викликаний збитком від операційної, фінансової та іншої звичайної діяльності. На нашу думку, для оцінки діяльності підприємств необхідно використовувати систему показників, обрану виходячи з особливостей об\'єкта, напрямків і методів дослідження, а також очікуваних результатів і методів контролю за їх досягненнями. Ефективність господарської діяльності підприємств харчової промисловості в сучасних умовах зміни зовнішнього середовища, забезпечення і підвищення конкурентоспроможності та ефективності їх функціонування потребує трансформації їх діяльності – створення об’єднань, що дозволять адаптувати підприємства до нових умов функціонування. Для оцінювання ефективності власної діяльності підприємств та їх об’єднань необхідно використовувати запропоновану систему показників, яка охоплює не тільки власну діяльність такого підприємства та окремих її видів, а і оцінює ефективність функ-ціонування кожного з сукупності підприємств, які формують агропромислове формування, та діяльність всього об’єднання в цілому з урахуванням дії принципу транспарентності. Головним завданням в даній галузі для підприємств харчової промисловості в Одеській області, є збереження і розвиток вже наявних підприємств, удосконалення системи управління ефективністю їх діяльності та конкурентоспроможності.


Посилання

1. Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств харчової промисловості Одеської області: прак-тичний аспект / Н.М. Купріна, Х.О. Баранюк// Економіка харчової промисловості. - 2015. - Т. 7, Вип. 4. - С. 28-34; DOI: 10.15673/2312-847X.4/2015. 56732

2. Гончарук А.Г. Методологические основы оценки и управления эффективностью предприятия : [мо-нография]/ Анатолий Григорьевич Гончарук. – Одесса: Астропринт, 2008. – 288 с.

3. Мельник Ю.О. Формування стратегічного плану системи комплексного вимірювання ефективності функціонування підприємства/ Ю.О.Мельник// Стратегія розвитку вітчизняних підприємств: наук.-практ.конф., 2003 р. тези допов. - Тернопіль, 2003. – С.290 – 291.

4. Мельник Ю.О. Функціональний підхід та управління ефективності діяльності підприємства / Ю.О. Мельник // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2004. – Вип. 189, Т.3. – С.653 – 660.

5. Економіка підприємства: [підруч.] / за ред. Покропивного С.Ф. – [2-е вид., перероб. та доповн.]. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

6. Когут А.Е. Эффективность промышленного производства/ А.Е. Когут. – Л.: Наука, 1983. – 176 с.

7. Дойчева К.С.: Організація управління ефективністю господарської діяльності підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управ-ління підприємствами»/ К.С. Дойчева – Одеса, 2014. – 20 с.

8. Статистичний збірник. Діяльність підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв в одеській області за 2015 рік // Головне управління статистики в Одеській області – Одеса. – 2016. – 42 с.

9. Статистичний збірник. Харчова промисловість одеської області за 2014 рік. // Головне управління статистики в Одеській області – Одеса. – 2015. – 48 с.

10. Купріна Н.М. Стан та регулювання ефективності функціонування підприємств малого бізнесу: акту-альний аспект / Н.М. Купріна, Х.О. Баранюк // Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підп-риємства: [монографія] / [В.В. Немченко, Ф.А. Трішин, Л.В. Іванченкова, Н.М. Купріна, Г.О. Ткачук та ін.] ; за pаг. ред.. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2016. – C. 59-71

11. Купріна Н.М. Реструктуризація підприємств харчової промисловості як механізм підвищення рівня їх економічної безпеки / Н.М. Купріна // Проблеми фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської дія-льності в умовах інтеграції України в світову економіку: [монографія] / [В.В. Немченко, Л.В. Іванченкова, Г.О. Ткачук та ін.] ; за pаг. ред.. доктора екон. наук, проф. В.В. Немченко; Одеська національна академія харчових технологій. – Одеса : Фенікс, 2014. – C. 25-38

12. Купріна Н.М. Ефективність діяльності підприємств та їх об’єднань: аналіз, моніторінг, забезпечен-ня / Н.М. Купріна // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2016. – Т 8, Вип. 1. – С.19-26. DOI: 10.21691/fie.v8i1.51

13. Гончарук А.Г. О природе экономической эффективности предприятий пищевой промышленности/ А.Г.Гончарук//Економіка промисловості. –2008. – № 1. – С. 83-90.

14. Дойчева К.С. Особливості оцінювання ефективності діяльності промислового підприємства в сучас-них умовах (п.2.2.) // Управління фінансово-економічною безпекою підприємств харчової промисловості Укра-їни: аналіз і синтез методів [монографія] / [В. В. Немченко, Н. М. Купріна, Г. О. Ткачук та ін.]; за заг.ред. д.е.н., проф. В.В. Немченко; ОНАХТ. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 89-101.

15. Купріна Н.М. Оценка влияния факторов на изменение ренабельности оборотного капитала/ Н.М. Куприна// Економіка: проблеми теорії та практики. – 2007. – Вип. 228, Т. 2. – С. 368 – 373.

16. Ступницька Т.М. Підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств харчової промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управ-ління підприємствами» / Т.М. Ступницька. – Одеса, 2007. – С. 9-10.

17. Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности / П.В.Осипов. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2004. – 289 с.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.738

Завантажити PDF