Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Антикризове регулювання експортно-імпортної діяльності Українського виноробства

Бондаренко С.А.; Руммо В.В.; Нізяєва В.Р.

Ключеві слова: експортно-імпортна діяльність; підприємства виноробної промисловості; ємність ринку; ступінь відкритості ринку вина; антикризове регулювання.

Сторінки: 3-10

Анотація

У статті досліджено стан експортно-імпортної діяльності підприємств виноробної промисловості. На основі отриманих результатів виділено сучасні ризики, які необхідно враховувати при антикризовому регулюванні для забезпечення належного рівня експортної спроможності підприємств виноробної промисловості. Доведено, що регуляторний вплив на розвиток виноградарства та виноробства слід зосереджувати, з одного боку, на безпосередній роботі із споживачем, а з іншого – на реструктуризації імпорту країни інструментами державного менеджменту.


Посилання

1. Василенко В. О. Антикризове управління підприємством / В. О. Василенко. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 504 с.

2. Коротков Э. М. Антикризисное управление: [учебник] / Э. М. Коротков. – [2-е изд., доп. и перераб.]. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 620 с.

3. Шершньова З. Є. Антикризове управління підприємством: [навч. посібник] / Шершньова З. Є., Багаць-кий В. М., Гетманцева Н. Д. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.

4. Мельник Ю. М. Ситуаційне застосування маркетингових інструментів на різних стадіях антикризового управління / Ю. М. Мельник. – Донецьк: ДРУК – ІНФО, 2010. – С. 272 – 274

5. Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку: [монографія] / [за заг. ред. С. М. Ілляшенка].– Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 728 с.

6. Авідзба А. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку виноградарсько-виноробного комплексу України / А. М. Авідзба // Вісник аграрної науки: науково-теоретичний журнал україн-ської академії наук. – 2010. – №4. – С. 5–8.

7. Экономические проблемы виноградарства и виноделия / [под ред. академика НАН Украины Б.В. Бур-кинского]. – О.: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. – 216 с.

8. Кучеренко В. М. Формування та розвиток аграрної ринкової інституції виноробної галузі : дис. канд. ек. наук : 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством» / Кучеренко В. М. – К., 2016. – 257 с.

9. Гаркуша О. Ю. Комплексна оцінка збалансованості розвитку виноробних підприємств: науково-методичний аспект / О. Ю. Гаркуша, Є. М. Смирнов // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – №1. – С. 95– 103.

10. Стратегічний аналіз виноробних підприємств: орієнтири та конкурентна позиція: [монографія] / [Т. Л. Мостенська, В. М. Марченко, В. О. Нова та ін.]. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 306 с.

11. У 2016 виробництво вина в Україні скоротиться на 30-35% [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://agravery.com/uk/posts/show/u-2016-virobnictvo-vina-v-ukraini-skorotitsa-na-30-35

12. Державна служба статистики України. Збірник «Промисловість України у 2011-2015 роках» [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua.

13. Acemoglu D. Kindleberger C.P., It\'s all about different kinds of risk [Электронный ресурс] // The economist – Режим доступа:
http://www.economist.com/economics/by-invitation/guestcontributions/its_all_about_different_kinds_risk

14. Griffin D. Types of Business Risk [Электронный ресурс] // Chron Small Business – Режим доступа: http://smallbusiness.chron.com/types-business-risk-99.html

15. Risk and Diversification: Different Types of Risk [Электронный ресурс] // Investopedia Staff – Режим доступа: http://www.investopedia.com/university/risk/risk2.asp

16. Toth M., Piterkova A., Serences P. 2014. Non-financial factors´ impact on profitability and riskiness of Slovak agriculture sector [Электронный ресурс] // Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – Режим доступа:
http://spu.fem.uniag.sk/Marian.Toth/publikacie/20149.pdf

17. Toth M., Serences P. The impact of different insurance types on the risk of wheat production in the Nitra region / M. Toth, P.Serences, //Acta oeconomica et informatica. - №2. – 2007. – p. 52-56.

18. The Orange Book: Management of Risk – Principles and Concepts / Her Majesty’s Treasury on behalf of the Controller of Her Majesty’s Stationery Office.United Kingdom. London, October 2004, 50 pages.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.737

Завантажити PDF