Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Оцінка рівня ризикованості діяльності підприємств хлібопекарської промисловості в довгостроковому періоді

Шалений В.А.

Ключеві слова: оцінка ризиків; управління ризиками; промисловість; ризикоутворюючиий чинник; чинник-симптом; рівень ризику.

Сторінки: 27-34

Анотація

Проаналізовані підходи до оцінки ризикованості діяльності підприємств та запропонований авторський підхід до проведення оцінки рівня довгострокового ризику на основі аналізу системи показників групи підприємств. Апробація методики була проведена на основі даних фінансової звітності дев’ятнадцяти підприємств хлібопекарської промисловості України: оцінений рівень їх довгострокового ризику, проведене відповідне ранжування підприємств та визначені основні напрямки їх розвитку в контексті розв’язання проблеми мінімізації рівня ризикованості діяльності.


Посилання

1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов (книги 1–3) / А. Смит. – М. : Эксмо, 2016. – 1056 с.
2. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль / Ф.Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
3. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование предпринимательской прибыли, ка-питала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 456 с.
4. Холмс Э. Риск-менеджмент / Э. Холмс. – М.: Эксмо, 2007 – 312 c.
5. Эрроу К.Д. Восприятие риска в психологии и экономической науке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: // http://ecsocman.edu.ru/db/msg/90877.html
6. Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – М.: Знание, 1994. – 264 с.
7. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 192 с.
8. Бадалова А.Г. Управление рисками производственных систем: теория, методология, механизмы реализации: [монографія] / А.Г. Бадалова. – М.: «Станкин», «ЯНУС-К», 2006. – 328 с.
9. Iвченко I.Ю. Економічні ризики / I.Ю. Iвченко. – К.: Центр навчальноi лiтератури, 2004. – 304 с.
10. Вiтлiнський В.В. Економічний ризик і методи його вимірювання / Вiтлiнський В.В., Наконечний С.I., Шарапов О.Д. – К.: IЗМН, 1996. – 400 с.
11. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Грана-туров. – М. : Дело и сервис, 2002. – 160 с.
12. Лук’янова В.В. Економічний ризик / В.В. Лук’янова, Т.В. Головач. – К. : Академвидав, 2007. – 464 с.
13. Янковий О.Г. Латентні ознаки в економіці: [монографія] / О.Г. Янковий. – О.: Атлант, 2015. – 168 с.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.740

Завантажити PDF