Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Правове забезпечення конкурентоспроможності продукції мясопереробних підприємств України на європейському ринку

Дьяченко Ю.В.

Ключеві слова: м’ясопереробна галузь; конкурентоспроможність; стратегія; безпека продукції; система НАССР; державне регулювання.

Сторінки: 43-48

Анотація

В статті розглянуто структуру експорту агропромислової продукції та зміни в географії експортних потоків з України. Проаналізовано можливість вітчизняних підприємств харчової промисловості, в тому числі м’ясопереробної галузі, бути конкурентоспроможними на зовнішньому ринку, зокрема ринку Європейського союзу. Освітлено питання державного регулювання якості та безпечності харчової продукції в Україні.


Посилання

1. Заремба П. О. Реалізація потенційних можливостей підприємств як умова стабілізації та ефективного розвитку м’ясопереробної промисловості України / П. О. Заремба // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту, 113 Торгівля і ринок України. – 2010. – Вип. 29. – С. 403-410.
2. Драган О. І. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств м’ясної промисловості України : ав-тореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Драган О. І. – Київ, 2008. – 37 с.
3. Міхєєнко К. С Стратегія економічного розвитку м’ясопереробної промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» / Міхєєнко К. С. – Донецьк, 2007. – 20 с.
4. Мазуренко О.В. Стан і напрями розвитку м’ясопродуктового підкомплексу в Україні / О.В. Мазуренко // Економіка АПК. – 2012. – № 8. – С. 59-65.
5. Антонюк О.П.; Антонюк П.О.; Лисюк В.М. Аналіз динаміки та структури експорту агропродовольчої продукції // Економіка харчової промисловості. – 2017. – Т. 9, Вип. 3. – С. 8–15; DOI: 10.15673/fie.v9i3.619
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.ukrstat.gov.ua.
7. Рейтинг ТОП-100: крупнейшие производители мясной продукции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://delo.ua/business
8. Шелест Н.А. Моніторинг стану, проблем та перспектив розвитку м’ясопереробних підприємств України // Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. – 2014. – Т. 19, Вип.1/2. – С. 47–50.
9. Дьяченко Ю. В. Безпечність харчової продукції, як фактор конкурентоспроможності підприємств м’ясопереробної галузі України // Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття : V міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2017 р.: тези доповіді. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – С. 127-129.
10. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» № 771/97-ВР від 23.12.1997: за станом на 05.07.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
11. Два роки дедлайну – що потрібно зробити АПК для переходу на систему HACCP [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу: https://agropolit.com/spetsproekty.
12. Постанова Кабінету Міністрів України № 667 від 02.09.2015 «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів» : станом на
13.01.2017р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-%D0%BF
13. Наказ міністерства аграрної політики та продовольства України №590 від 01.10.2012 «Про затвер-дження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на прин-ципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» : за станом на 25.12.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1704-12

DOI: 10.15673/fie.v9i4.742

Завантажити PDF