Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Державне регулювання інноваційно-орієнтованого розвитку харчової промисловості України

Хрип’юк В. І.

Ключеві слова: державне регулювання; інноваційна активність; глобальний інноваційний індекс; харчова промисловість; продовольча безпека.

Сторінки: 81-88

Анотація

У статті розглянуто теоретичні засади композиції державного регуляторного механізму активізації інноваційних процесів у визначених інституційних ланках харчової промисловості України. Визначені «сильні» та «слабкі» регуляторні важелі (через критеріальний базис світовизнаного Глобального інноваційного індексу), що формують інноваційний клімат у агропродовольчому секторі країни. Обґру-нтовано перспективні напрями удосконалення державного регулювання інноваційного розвитку харчової промисловості України та з використанням авторського підходу визначені відповідні галузеві пріоритети.


Посилання

1. Дейнеко Л. В. Комплексне дослідження інноваційного розвитку сфери виробництва продуктів харчу-вання в умовах посилення ризиків продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Л. В. Дейнеко //
Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 219–221. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/regek_2013_2_27.
2. Жаліло Я. А. Економічна стратегія як категорія сучасної економічної науки / Я. А. Жаліло // Еконо-
міка України. – 2005. – № 1. – С. 19–27.
3. Жужукіна Н. І. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств Укра-їни / Н. І. Жужукіна, С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2008. – № 4. – С. 28-43.
4. Заїнчковський А. О. Стан і перспективи розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України / А. О. Заїнчковський, М. П. Сичевський // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2011. – № 2. – С. 22-26.
5. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-ІV: за станом на 01 жовтня 2017 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua.
6. Йохна М. А. Економіка і організація інноваційної діяльності. / М. А. Йохна, В. В. Стадник. – К. : Ви-давничий центр «Академія», 2005. – 400 с.
7. Крисанов Д. Ф. Стратегія нарощування інноваційного потенціалу підприємствами харчової промис-ловості / Д. Ф. Крисанов, Л. Д Водянка // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 1. – С. 89-104.
8. Левченко Ю. Г. Активізація інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в умовах кризи [Елект-ронний ресурс] / Ю. Г. Левченко // Всеукраїнська наук.-прак. on-line конф. аспірантів, молодих учених та сту-дентів, присвячена Дню науки : тези доповіді // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – 2017. – Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6813.
9. Міністерство економічного розвитку і торгівлі «Цілі Сталого Розвитку: Україна. Національна допо-відь 2017». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
10. Мостенська Т. Л. Харчування як складова продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / Т. Л. Мос-тенська, Г. О. Кундєєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2016. – Том 22, № 3. – С. 113-122. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/23714.
11. Офіційний веб-сайт сайт Державної служби статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
12. Петруха С. В. Методологія комплексного аналізу інноваційної активності вітчизняної харчової ін-дустрії / С. В. Петруха, М. М. Колотуша // Економіст. – 2007. – № 4. – С. 50-56.
13. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення стратегії подолання бідності» від 16.03.2016 р. №161-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua.
14. Official web-site of the WIPO. World Intellectual Property Organization. - [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4193
15. Global Innovation Index 2017 / ed.S. Dutta, INSEAD. – The Business School of The World, 2017. – 303 p.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.748

Завантажити PDF