Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


Аналіз теоретичних підходів щодо визначення грошових коштів за стандартами бухгалтерського обліку

Ступницька Т.М.; Володіна О.П.; Мартиновська О.С.

Ключеві слова: грошові кошти; активи; найбільш ліквідні активи; класифікація грошових коштів.

Сторінки: 102-107

Анотація

Діяльність підприємства неможлива без використання фінансових ресурсів. Головне місце серед цих ресурсів займають грошові кошти. Їх надходження та витрачання формується за результатами господарських операцій і вимагає цільового спрямування на досягнення підприємством завдань його функціонування та розвитку. Грошові кошти є найбільш ліквідними активами підприємства, які забезпечують його необхідну платоспроможність, що викликає необхідність отримання повної інформації про їх рух та залишки на підприємстві для покращення ефективності їх використання та управління.
В статті проведений аналіз поняття «грошові кошти» та класифікації грошових коштів в економічній літературі та за стандартами бухгалтерського обліку. Це дозволило розглянути сутність поняття «грошові кошти» та систематизувати їх класифікацію. В процесі дослідження використовувались методи: порівняльного аналізу та класифікації. Проведений аналіз показав, що на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід щодо визначення сутності поняття «грошові кошти» та їх класифікації. Перехід України до міжнародних стандартів призводить до необхідності узагальнення підходу до визначення поняття та класифікації грошових коштів. На нашу думку для цілей бухгалтерського обліку, а також для забезпечення інформаційних потреб користувачів необхідно використовувати визначення та класифікацію грошових коштів за нормативно-правовими актами.


Посилання

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітно-сті» затверджене наказом Міністерства фінансів 07.02.13 №73) : за станом на 8 лютого 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/uk/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/nacionalyne-pologhennya-standartu-1021081.html
2. МСБО 1 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO1_01012015.pdf
3. МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/public/uploads/msfo/MSBO7_01012015.pdf
4. Форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» (затверджено наказом Мінфіну від 29.11.2000 №302 у редакції наказу Мінфіну від 28.10.2003 №602 із змінами внесеними наказами Мінфіну №989 від
10.12.2002, №602 від 28.10.2003, №1238 від 14.10.2008. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://buhgalter911.com/blanki/finansovaya-otchetnost/forma-n-5-prymitki/.
5. Бондаренко Н.М. Організація обліку і контролю грошових коштів / Н.М.Бондаренко, Таран В.В. // Причорноморські економічні студії. – 2017. – Вип.17. – С.229-234
6. Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах: [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / В.І. Єфі-менко, Л.І . Лук’яненко; за ред. В.І. Єфіменка. – К.: КНЕУ, 2005. –211 с.
7. Івченко Л.В. Сутність грошових коштів: підходи до визначення [Електроний ресурс] / Івченко Л.В.
– Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/167.pdf
8. Остафійчук С.М. Класифікація грошових коштів та їх еквівалентів для потреб бухгалтерського обліку та аналізу / С.М. Остафійчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.
Економічні науки. – 2011. – Вип.20, Ч.ІІ. – С.261-267
9. Сопко В. Бухгалтерський облік: [навчальний посібник] / В. Сопко.– [2 вид., перероб. і доп.] – К.:
КНЕУ, 2010. –500 с.
10. Пискунов Р.А. Класифікація грошових коштів [Електроний ресурс] / Р.А.Пискунов, В.А.Сухачева. –
Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=74812
11. Поддєрьогін А.М. Ефективність управління грошовими потками підприємства [Текст] / А.М. Поддєрьогін, Я.І. Невмержицький // Фінанси України. – 2010. – № 11. – С. 119-127.
12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік, оподаткування і звітність: підруч. / Н.М. Ткаченко. – 5-те вид.
– К.: Алтера, 2011. – С. 151.
13. Філімоненко О.С. Фінанси підприємств: [навч. посіб.] / О.С. Філімоненко. – К.: Кондор, 2005. – С.
351.

DOI: 10.15673/fie.v9i4.751

Завантажити PDF