Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


WAYS AND DIRECTIONS OF INCREASE THE COMPETITIVENESS OF FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

Sharko M.V;Vasilchenko E.G

Key words: food industry;effectiveness;prospects of development;directions;transformation changes;ways of realization

Page: 38-41

Abstract

Prospects and basic directions of their development are grounded on the basis of generalization of present information
about the problems of functioning of enterprises of food industry. Ways and methods of increase of competitiveness
of products which is produced are presented. Among them are ecological unconcern of consumption, addictiveness
of market positions, wide introduction of innovative developments, use of untraditional methods of management,
transformation changes of management, creation of conditions for studies and in-plant training personnel, orientation on
the level of search of users, providing of high quality of products, use of high-tech technologies


Referencs

1. Zolotyh I. A. (2012). Problemy innovaciynogo rozvytku pidpryemstv kharchovoi promyslovosti. Ekonomist.
№ 2, 40-41.
2. Kovalenko K. S. (2012). Shliahy vyrishenia problem konkurentospromozhnosti vitchyznianyh pidpryemstv
kharchovyh produktiv na mizhnarodnomu rynku. Innovaciyna ekonomika, № 7, 118-121.
3. Kupchak P. M. (2009). Kharchova promyslovist Ukrainy v umovah aktivizacii integraciynih ta globalizaciynih
procesiv : monografiia, za red. doktora ekonomichnih nauk, profesora L. V. Dejneko. K. : Rada po vyvch. prod.
syl Ukrainy NAN Ukrainy, 152.
4. Tarasenko I. O. (2009). Ocinka innovaciynoyi aktyvnosti pidpryemstva v systemi strategichnogo upravlinnya.
I. O. Tarasenko, Aktualni problemy ekonomiky, № 9, 133-141.
5. Fedulova L. I. (2008). Tehnologichna struktura ekonomiky Ukrainy. L. I. Fedulova, Ekonomist, № 5, 28-33.
6. Kharchova promyslovist Ukrainy: stan ta perspektyvy, za red. I. R. Yuhnovskogo. (2007). K. : Znannya,
670.
7. Sharko M. V. (2010). Upravlenie razvytiem innovaciy v promіshlennom proizvodstve. Kherson. : Oldi-
Plius, 448.

DOI: 10.15673/2312-847x.25/2015.38461

Download PDF