Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


IMPROVING THE SYSTEM OF ENSURING THE RELIABILITY OF COMMERCIAL BANK STAFF

Yevtushevska O.A

Key words: concept of personnel management;personnel administration;personnel management policy;strategy management staff

Page: 42-48

Abstract

The main objective of this article is to develop a theoretical and practical recommendations to improve the reliability
of the staff of a commercial Bank. To create an effective system of personnel management of the Bank, it is necessary
to clearly define the vision, principles, policy and strategy of personnel management.
The concept of personnel management is a complex theoretical and methodological perspectives on the understanding
of the nature, content, goals, objectives, principles, criteria and practical methods of personnel management,
and approaches to the formation of the mechanism of their implementation in specific conditions of operation of departments,
divisions and branches. The developed concept is the basis for the formulation of a system of personnel administration.
In the composition of the basic principles of personnel management system of the Bank consists of: science,
objectivity, democracy, openness, recruitment business and moral qualities; rotation; the combination of the interests of
the system, the collective and the individual; proportionality; balancing the age factor; the combination of rigor and control
the work of employees with respect thereto. The concept and principles of personnel management are the starting points
for policy development of personnel management (personnel policy). Policy is the basis of the development strategy of
personnel management. The human factor and human resources corporate capital is the main resource of the enterprise,
if they are qualified to manage, it is almost inexhaustible. The success of the organization depends on the quality
and reliability of human resources and the ability to manage them


Referencs

1. Zakon Ukrainy «Pro zainiatist naselennia» vid 5 lypnia 2012 roku № 5067-VI. [Elektronnyi resurs]. Rezhym
dostupu : http: //zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/5067-17.
2. Bohdanova E. L. (1997). Marketynhovaia kontseptsyia orhanyzatsyyy personala-menedzhmenta y
konkurentosposobnoi rabochei sylу. SPb., 352.
3. Vlasova A. (2002). Rozvytok menedzhmentu: diahnostyka potreb u navchanni. HRD/Otdel kadrov. №
01(64), 34-35.
4. Voronyna O. (2004). Otsenka kak sostavliaiushchaia systemу razvytyia personala. O. Voronyna, M.
Pervushyna. HRD/Otdel kadrov. № 23(134), 14-17.
5. Voronyna O. (2005). Typychnye oshybky v stymulyrovanyy personala. HRD/Otdel kadrov, № 10(145),
70-72.
6. Durakova Y. B. (1998). Upravlenye personalom: otbor y naem. Yssledovanye zarubezhnoho opyta.
Voronezh : Yzd-vo Voronezhskoho hos. un-ta, 318.
7. Yevtushevska O. O. (2012). Metody upravlinnia trudovymy resursamy: yaponskyi dosvid ta osoblyvosti
yoho transformatsii v Ukraini. O. O. Yevtushevska, V. A. Holubiev. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, № 3(15),
26-30.
8. Zhuravlёv P. V. (1999). Personal. Slovar poniatyi y opredelenyi. P. V. Zhuravlёv, S. A. Kartashov, N. K.
Mausov, Yu. H. Odehov. M. : Эkzamen, 517.
9. Maslov B. (2002). Ot upravlenyia kadramy – k upravlenyiu personalom. HRD/Otdel kadrov, № 4(67), 6-7.
10. Moroz E. (2005). Metody otsenky personala. HRD/Otdel kadrov. № 7(142), 62-65.
11. Odehov Yu. H. (1999). Upravlenye personalom banka / Yu. H. Odehov, T. V. Nykonova, D. A. Bezdelov.
M. : REA ym. H.V. Plekhanova, 306.
12. Synchalova Y. (2002). Metody effektyvnoi otsenky personala. HRD/Otdel kadrov. № 21(84), 6-7.
13. Solovёv V. (2006). Indykator zrelosty, yly rysky uchebnykh tsentrov. Obuchenye personala. № 1, 18-22.
14. Tarasova O. V. (2013). Korporatyvna kultura yak instrument efektyvnoho menedzhmentu pidpryiemstva.
O. V. Tarasova, S. S. Marinova. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, № 3(19), 28-33.
15. Tarasova O. V. (2014). Stan i tendentsii rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy O. V. Tarasova, Yu. O.
Panova. Ekonomika kharchovoi promyslovosti, № 3(23), 79-86.
16. Torshyna K. (2002). Karera y motyvatsyia. K. Torshyna, Yu. Pass. HRD/Otdel kadrov. № 19(82), 7.
17. Travyn V. V. (2003). Menedzhment personala predpryiatyia. V. V. Travyn, V. A. Diatlov. M. : Delo, 412.
18. Ekonomyka truda y sotsyalno-trudovye otnoshenyia. (1998). Pod red. R. P. Kolosovoi. M. : Aspekt Press,
292.

DOI: 10.15673/2312-847x.25/2015.38467

Download PDF