Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


THE PROBLEMS OF PROVIDING INNOVATIVE ATTRACTIVENESS OF THE ENTERPRISES OF CANNING INDUSTRY

Sklyar L.B;Ivanchenkov V.S

Key words: innovative development;food security;financial condition;innovation attractiveness

Page: 58-65

Abstract

Purpose. The article aims to research papers providing innovative attractiveness of the canning
industry.
Research Methodology. The theoretical and methodological basis of research are fundamental
tenets of modern economic theory, scientific work of scientists, regulatory and legislative acts of Ukraine for
innovation company. The study used the following methods: methods of theoretical generalization - to study
the theoretical foundations and current concepts of innovation and investment in the canning industry;
statistics - the analysis of the main technical and economic performance indicators canning industry;
modeling and forecasting - to determine the main directions of improving the management of the flow of
economic information in the canning industry.
Results. Several specific technical and economic problems of innovative development of canning
companies. The analysis of the main indicators of their financial situation. The main areas for improvement
innovation attractiveness of the industry.
Scientific novelty. The analysis allowed to identify the following main technical and economic
trends improve the attractiveness of the industry innovation, improve the technical level of production, the
introduction of resource-saving technologies of production of finished products, the use of measures to
reduce losses from seasonality, the use of advanced forms of cultivation of agricultural raw, the widespread
use of advanced forms of cooperation with farmers on processing of agricultural products.
The practical significance. The results of research is the foundation for solving practical problems
concerning the provision of innovative attractiveness of the canning industry


Referencs

1. Vlasov V. I. (2001). Hlobalna prodovolcha bezpeka. V. I. Vlasov. K. : IAE, 506.
2. Hoichuk O. I. (2004). Prodovolcha bezpeka : monohrafiia. O. I. Hoichuk. – Zhytomyr, Polissia, 348.
3. Lozynska T. M. (2007). Natsionalnyi prodovolchyi rynok v umovakh hlobalizatsii : monohrafiia. Kh. : Vydvo
KharRINADU „Mahistr”, 272.
4. Lukinov I. I. (2000). Pro stratehiiu transformuvannia APK ta zabezpechennia prodovolchoi bezpeky
Ukrainy. I. I. Lukinov, P. T. Sabluk. Ekonomika Ukrainy, № 9, 62-81.
5. Sabluk P. T. (2008). Hlobalizatsiia i prodovolstvo : monohrafiia. P. T. Sabluk, O. H. Bilous, V. I. Vlasov. K.
: NNU IAE, 632.
6. Hlavynskaia L. T. (2004). Korporatyvnyi ekolohycheskyi menedzhment: stratehycheskyi aspekt (na
prymere predpryiatyi rybnoi promyshlennosty). Liudmyla Trofymovna Hlavynskaia. Dys. ... d-ra ekon. nauk :
08.00.05, Sankt–Peterburhskyi hosunyversytet, M. : RHB (fondy Rossyiskoi hos. byblyoteky). [Elektronnyi resurs] –
Rezhym dostupa : http://diss.rsl.ru/diss/06/ 0321/060321015.pdf.
7. Ermolaeva V. E. (2002). Noosfera, ecolohycheskaia etyka y hlubynnaia ekolohyia. Humanytarnyi
ekolohycheskyi zhurnal. Vol. 4, 2, 67-79.
8. Statystychnyi shchorichnyk Odeskoi oblasti za 2010 rik. (2011). Odesa : Holovne upravlinnia statystyky,
540.
9. Varenyk N. (2012). Ekorynok: pomozhet ly zakon nakormyt dorohoi, no sytoi produktsyei? Zerkalo
nedely, 31 marta.
10. Kupinets L. Ye. (2011). Teoretyko-metodolohichni ta prykladni zasady ekolohizatsii prodovolchoho
sektoru ekonomiky. Avtoreferat dysertatsii na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk. Odesa, 39.

DOI: 10.15673/2312-847x.25/2015.38471

Download PDF