Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


STATE REGULATION OF INTEGRATION PROCESSES ON STRATEGIC AGROFOOD MARKETS

Pavlov A.I;Lisyuk V.M;Derkach T.V

Key words: integration processes;integration policy;agrofood markets;reproduction processes;state regulation

Page: 32-40

Abstract

Economic integration is a process that enhances mechanisms of intensification commodity and financial
flows between sectors of agrofood markets. Depending on degree of realization of state economic
interests, authors identify two forms of integration (integration policy): active and passive. Passive integration
policy is realized under external pressure strongest subjects or integration structures, whose interests are
not related to economic interests state. Active integration policy implemented under the influence of state
economic policy, in which integration is mechanism of commodity markets.
In Ukraine dominates passive form of integration into agri-food sector, characteristics of which is
weak state influence on integration processes, implementation of economic interests of agricultural holdings,
which leads to the destruction of social and environmental functions of agriculture. Development and implementation
of active integration policy necessitates substantiation of its priorities on strategic agrofood markets
of the country.
Using method sectoral analysis of reproduction processes, identified driving forces of integration
processes on strategic markets dairy products and cereals. In particular, in Ukrainian market of dairy products
the main driving forces of deepening relations on basis of integration is problem of raw milk processing
plants, grain market – problems crop marketing and storage of primary producers, their dependence on pricing
policies traders, reducing production of food grains and products its processing.
Based on analysis proved that modern integration system do not perform task of overcoming the
disparity in prices, ensuring proportional distribution of income between sectors agro-food markets, reproduction
level of prices in basic raw materials sector. Accordingly, there is need for state regulation of integration
processes, namely implementation of mutually agreed set of measures to achieve sustainable economic,
industrial and technological links between actors and sectors of commodity markets, most complete
implementation of reproduction functions in the system of national economy.
According to a study, substantiates the priority directions of state regulation of integration processes
on strategic agrofood markets Ukraine, namely: (1) strengthening state control over activities of agricultural
holdings; (2) legal regulation of integrated structures; (3) implementation of a balanced antimonopoly policy;
(4) improving mechanisms of taxation and financial and credit regulation; (5) supporting development of agricultural
cooperatives


Referencs

1. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh: T.3. (2002). Red. kol.: Mochernyi S. V. (vidp. red.) ta in.,
Kyiv: Vyd. Tsentr Akademiia, 952.
2. Lysiuk V. M., Derkach T. V. (2015). Teoretyko sutnisnyi analiz ekonomichnoi intehratsii yak
ekonomichnoho protsesu, Ekonomichni innovatsii, 59, 194-201.
3. Poliarush M. O., Poliarush I. M., Slavina N. A. (2007). Ahropromyslova intehratsiia – odyn iz faktoriv
systemnoho rozvytku APK rehionu, Zbirnyk naukovykh prats PDATU, 15, 187-189.
4. Mostovyi H. I. (2002). Ahrobiznes: derzhavne rehuliuvannia: [monohrafiia]. – Kharkiv: Osnova, 299.
5. Zalizko V. D. (2013). Vliyanie agroholdinizatsii selskohozyaystvennyih predpriyatiy na sotsialnoekonomicheskoe
razvitie selskih territoriy, Ekonomika Ukrainyi, 6, 71-77.
6. Ostashko T. O., Paskhaver B. Y. ta in (2010). Ahrarnyi sektor: chas pryntsypovo zminyty oriientyry
rozvytku, Dzerkalo tyzhnia, 26, 10-11.
7. Lyisyuk V. M. (2011). Vosproizvodstvennaya funktsiya tovarnyih ryinkov [monografiya], Odessa: IPREEI
NAN Ukrainyi, 225.
8. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2013 rik (2014), za red. O. H. Osaulenka, K.: TOV «Avhust Treid»,
533.
9. Osnovni ekonomichni pokaznyky vyrobnytstva produktsii silskoho hospodarstva v silskohospodarskykh
pidpryiemstvakh za 2013 rik: Statystychnyi biuleten (2014). Vidp. za vypusk O. M. Prokopenko, K.: Derzhavna sluzhba
statystyky Ukrainy, 88.
10. Lysiuk V. M., Chmut A. V., Shlafman N. L. (2012). Metodolohiia sektornoho analizu prodovolchoho rynku
(na prykladi rynku moloka i molochnoi produktsii), Ahroinkom, 4-6, 6-11.
11. Chmut A. V (2013). The state and development trends manufacture of milk and dairy production by
enterprise of Ukraine, Nauka i Studia, 9 (77), 19 – 23.
12. Nikishyna O. V. (2014). Mekhanizmy rehuliuvannia intehrovanoho zernovoho rynku, Odesa: IPREED
NAN Ukrainy, 450.
13. Nikishina O. V. (2014). Sectoral Analysis of Reproduction Processes at the Integrated Grain Market of
Ukraine, Nauka i Studia, 1 (111), 105 – 111.
14. Bondarchuk V, Alkoley J. R. (2015). Cooperation as a way life, available at:
http://www.zerno.org.ua/articles/coop/279 (Accessed Juli 09, 2015).
15. Shebanin V. S. (2013). Rozvytok kooperatsii v APK: problemy ta napriamy yii podolannia, Ekonomika
APK, 2, 9-12.

DOI:

Download PDF