Food Industry <br />Economics

Food Industry
Economics

ISSN Print: 2312-847X
ISSN Online:2411-4111
ISO: 26324:2012


CORPORATE CONTROL IN THE MANAGEMENT OF ECONOMIC SECURITY

Rogatina L.P

Key words: economic security;corporate governance;principles of corporate governance;corporate Information;corporate control

Page: 52-59

Abstract

Achieving a sufficient level of economic security is only possible if there is an effective control sys-tem. The author believes that corporate governance more broadly viewed as a system of management of the corporation, which provides for the implementation of corporate objectives, the balance of interests of its members and provides economic security and profitability of the business. This article carried systematization of different approaches to the selection of principles of corporate governance. Based on the principles of corporate governance, which were subject to the study, the author argues that the guarantee of the rights of shareholders, compliance with the objectives of the corporation and to ensure its economic security is the disclosure of information about the enterprise. The author defines the list of essential information in the system of corporate governance. Such in-formation includes: information on corporate securities and the movement of capital, the owners of the en-terprise; information management structure; institutional information; information about the use of company assets and transactions affecting shareholders\' interests; information on production policy; information on financial policies and financial condition of the company; information on dividend policy; information on in-formation policy; information about the possible economic risks. The article reveals the contents of the above information. Defines the principles of disclosure of information about the enterprise. Systematized sources of in-formation about corporations and their contents. Among these sources, the authors include: Company\'s an-nual report, annual financial statements, the auditor\'s report, the prospectus. The author believes that the disclosure of the possible threats to economic security refers to the priorities of the corporate control. The article highlights the main objectives of corporate control in the system of economic security


Referencs

1. Hrunyn, O. (2002). Ekonomichna bezpeka orhanizatsii (p. 160). Pyter.
2. Ihnatieva, I., & Harafonova, O. (2013). Korporatyvne upravlinnia (p. 600). Kiyv: Tsentr uchbovoi literatury.
3. Deineha, V. (2004). Vosproyzvodstvo sobstvennosty v systeme korporatyvnykh otnoshenyi (p. 250). Rostov-nDonu: SKNTs VSh.
4. Klepach, A., Kuznetsov, P., & Kriuchkova, P. (1996). Korporatyvnoe upravlenye v Rossyy v 1995-1996 hh. (ot predpryiatyia sovetskoho typa - k fyrme, kontrolyruemoi menedzheramy). Voprosy Ekonomyky, (9,12), 73-74.
5. Malska, M., Mandiuk, N., & Zanko, I. (2012). Korporatyvne upravlinnia: Teoriia ta praktyka (p. 360). Kiyv: Tsentr uchbovoi literatury.
6. Meier, K. (1996). Korporatyvnoe upravlenye v uslovyiakh runochnoi ekonomyky y ekonomyky perekhodnoho peryoda (p. 24). Moskva: Dzhon Uaily end Sanz.
7. Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini. (2006, October 30). Retrieved October 12, 2015, from www.zakon4.rada.gov.ua
8. Tkachuk, H., & Nemchenka, V. (2015). Zavdannia, zmist ta sklad oblikovo-analitychnoho zabezpechennia finansovo-ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. In Oblikovo-analitychne zabezpechennia v umovakh upravlinnia fi-nansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva (p. 360). Odessa: Feniks.
9. Savchenko, R. (2014, February 12). Vnutrishnii kontrol v systemi korporatyvnoho upravlinnia. Retrieved October 23, 2015, from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2946
10. Rohatina, L., & Rohatina, O. (2015). Oblikovo-analitychne zabezpechennia v umovakh upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bez-pekoiu pidpryiemstva (p. 360). Odessa: Feniks.
11. Poriadok reiestratsii vypusku aktsii pry zmini rozmiru statutnoho kapitalu aktsionernoho tovarystva. (2012, July 31). Retrieved October 12, 2015, from http://www. rada.gov.ua.
12. Dobrovolska, V. (2014). Korporatyvnyi kontrol u sferi hospodariuvannia: Poniattia ta oznaky. Naukovyi Visnyk Khersonskoho Derzhavnoho Universytetu, 3(1), 231-235.

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56859

Download PDF